1. Visie

Naastenbest kent bijna 4000 bewoners van allerlei leeftijden, achtergronden en gezinssamenstellingen. Bewoners die opgroeien, carrière maken, sporten, ontwikkelen en ouder worden. Deze levensfasen moeten binnen de wijk doorlopen kunnen worden. Momenteel is er een tekort aan passende huisvesting voor ouderen.

De wijk stamt uit de jaren 60 en is daarna (te) volgebouwd. Het omliggende buitengebied is ook volgebouwd. Hierdoor is er een tekort ontstaan aan groen zoals dat bijvoorbeeld nodig is voor een hondenlosloopveld, een wandelroute, of een wijktuintje. Er zijn voldoende speelgelegenheden van goede kwaliteit en goede recreatiemogelijkheden van park, bouleveldjes en trapveldjes.

De wijk is nu een doorgangsroute van Station/centrum/café Knooppunt naar andere wijken en naar bovenwijkse voorzieningen (Todo, Heerbeeck, Sportvelden). Dit geeft overlast op die routes: vernieling, vervuiling, lawaai.
Ondanks tekortkomingen blijft onze wijk een gewilde woonomgeving met de volgende plussen en minnen:
+ Een goed woningaanbod voor alle categorieën, m.u.v. senioren
+ Een goed aanbod van scholen, peuterspeelzalen en opvang binnen de wijk.
+ Voldoende speelgelegenheden en groenplekken voor alle leeftijdsgroepen.
+ Goede ligging nabij het centrum en goede toegankelijkheid
+ Sportgelegenheden in directe nabijheid.
– Het aantal schuttingen neemt toe en de sociale samenhang neemt af. Er zijn weinig gezamenlijke initiatieven die gericht zijn op het versterken van de samenhang en het bevorderen van de veiligheid.