Voorstel werkgroep Verkeer

Dit concept is opgesteld door de werkgroep verkeer op basis van de informatie en afspraken in de overleg vergaderingen van 15 april 2011 en 10 juni 2011. In het concept zijn de verworven informatie en inzichten1 verwerkt tot een voorstel dat wensen invult op een haalbare wijze. Alvorens de verdere realisatie ter hand te nemen vragen we een reactie van de gemeentelijke commissie Verkeer en Vervoer.

Situatie, uitgangspunten en knelpunten

Naastenbest is een grote wijk, die na de recente uitbreidingen tussen andere wijken in ligt. Het is omgeven door vier doorgaande wegen2. Er is veel verkeer, voor erfontsluiting en ook voor scholen en voor meerdere bovenwijkse voorzieningen. Bij de bewoners zijn er reeds lang klachten over veiligheid, overlast en knelpunten die in de bewonersvergadering van 21 juni 2010 ook indringend naar voren zijn gebracht.

Vanuit de gegeven situatie formuleren we de volgende uitgangspunten en knelpunten voor het verkeer naar en binnen de wijk Naastenbest:
1. De Bernhardlaan is de belangrijkste toegangsweg van de wijk, ook de enige toegangsweg type Er zijn veel klachten over te snel en/of gevaarlijk verkeer aldaar, mede vanwege de scholen langs die weg. Aanpassing is noodzakelijk, waarbij een compromis tussen noodzaak van doorstroming en de realisatie van woongenot en veiligheid onvermijdelijk is. Momenteel is de gehele wijk met uitzondering van de Bernhardlaan 30 km zone. Bij veel bewoners leeft de wens dat ook de Bernhardlaan 30 km weg wordt. Daarbij wenst men dat de uitstraling als brede laan behouden blijft, zodat de Bernhardlaan een mooie entree voor de wijk blijft. De wens tot een plateau en haakse bocht bij de Schakel en één versmalling/snelheidsremmer ten noorden en ten zuiden daarvan is inmiddels opgenomen in de gemeentelijke plannen.
2. De bewoners wensen dat de wijk toegankelijk is voor verkeer aan alle zijden. Anders ontstaat er veel intern verkeer naar ver weg gelegen ontsluitingspunten. Momenteel ontbreekt die toegankelijkheid aan de spoorzijde. Via de gebiedsontsluitingsweg Stationstraat zou dit goed kunnen. Waarbij het voorkomen van sluipverkeer een randvoorwaarde is.
3. De wijk- en buurtwegen zijn niet voor het verkeer tussen wijken. Dit vraagt om een passende ontmoediging op die wegen door versmalling, drempels en/of plateaus. Dit dient tevens de snelheidsbeperking van het binnenwijkse verkeer. Deels is dit in de huidige situatie geregeld, maar er zijn onevenwichtigheden en knelpunten op meerdere wegen die de toegang vormen tot buurten of voorzieningen. Voorbeelden zijn, (1) het verkeer in de Zoutmanstraat en Jan van Galenstraat voor het afzetten van kinderen voor de Wilhelminaschool3, (2) verkeer van station/café knooppunt en noord/zuid sluipverkeer door de Spoorstraat4, (3) uitwijkverkeer in de Olivier van Noortstraat en de Kortenaerstraat vanwege de drempels in de straten eromheen. Hier worden buurtwegen met primair erfontsluitingsfuncties onnodig belast en wordt te hard gereden. Bewoners wensen dat deze overlast opgelost wordt ten behoeve van een prettige leefomgeving.
4. De fietsverbindingen van het centrum naar Naastenbest en Heuveleind wordt bij de spoorovergang als onveilig en oncomfortabel ervaren. Ze voldoen bij lange na niet aan het gemeentelijk beleid van een ‘vlotte en comfortabele doorstroming voor fietsverkeer’.


Voorstel

Vanuit de overtuiging dat een totale vernieuwing5 te kostbaar en ook niet echt noodzakelijk is, stelt de werkgroep hieronder een aantal aanpassingen voor die zowel met gemeente als bewoners verder besproken kunnen worden, zonodig met varianten in het voorstel. De punten versterken elkaar in de oplossing van de verkeersproblematiek. De bewoners hebben dus de dringende wens dat alle punten aangepakt worden, waarbij de timing aangepast kan worden aan de gemeentelijke agenda.

1. Bernhardlaan
a. Uitvoeren van de twee reeds geplande versmallingen; één ten noorden en één ten zuiden van het Schakelplein. Gepland voor 2011.
b. Ontwerp en inplanning van toegezegde Schakelplein met verhoging en haakse bocht. Hierin ook het knelpunt meenemen van te weinig parkeerplaatsen en van de stremming van kis-en-go bij Wilhelminaschool. (Die stremming leidt tot sluipverkeer in woonstraten achter de Bernhardlaan.). Gewenst voor 2012.
c. Bernhardlaan opnemen in 30 km zone6. Eventuele meer versmallingen aanbrengen als er nog steeds te hard gereden wordt. Gewenst in 2013 na evaluatie van de effecten van de maatregelen a en b.

2. Toegang spoorzijde
Doorsteek maken voor autoverkeer van de Emmalaan/Spoorstraat naar de Stationstraat/Molenstraat7. Met versmalling om bovenwijks sluipverkeer te ontmoedigen. Doorgaand fiestpad van Emmalaan naar Stationstraat daarbij vrij laten van autoverkeer. Wel ontsluiten op Stationstraat/Molenstraat, maar niet op Leeuwerikstraat. Gewenst in 2013 na overleg met bewoners Centrum, Leeuwerik en Naastenbest.

3. Drempels in buurtwegen
Op de drie buurtwegen die dat nog onvoldoende hebben een of meerdere versmallingen maken om het doorgaande verkeer te remmen. Dit zijn de Spoorstraat, Kortenaerstraat en de Olivier van Noortstraat. Eventueel nog op een of twee plaatsen als mocht blijken dat we iets over het hoofd gezien hebben.
Gewenst in 2012 in fase 2 van de reconstructie Naastenbest.

4. Fietsen
Het verbeteren van de onbelemmerde en veilige oversteek van fietsers, die van het centrum naar Naastenbest en Heuveleind gaan, over de spoortunnel ten noorden en ten zuiden van het station. In 2013 te bestuderen hoe dit lastige punt aan te pakken.


1 Met name het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan, de verkeersvisie BON en de wensenlijst bewoners.
2 Drie gebiedsontsluitingswegen,Willem de Zwijgerweg, Ringweg en Stationsstraat en als vierde de Oirschotseweg.
3 Dit knelpunt wordt hopelijk opgelost als in 2012 de kis-en-go parkeerplaatsen aan de Schakel verbeterd worden als onderdeel van de realisatie van een “Schakelplein”.
4 Een brief van bewoners met onderbouwing hiervan is beschikbaar.
5 Vanuit de visie “duurzaam veilig” zou dat voor de inrichting als 30 km zone eigenlijk wel wenselijk zijn.
6 De werkgroep meent dat 30 km mogelijk is binnen de wet als en zonder gehele renovatie van de weg. Het is een “sobere oplossing”, tegen redelijke kosten voor een goed resultaat. Zie bijlage1 en 2.
7 Het bewonersoverleg van zowel Leeuwerik als Centrum hebben te kennen gegeven hier geen bezwaar tegen te hebben of dit zelfs het een duidelijke verbetering te vinden. Zie bijlage 1.


Best, 28 mei 2010

Namens de werkgroep Verkeer,
M. de Vaan
Copyright © 2018 Stichting Bewonersoverleg Naastenbest - Alle rechten voorbehouden
Ontwikkeld en gehost door YolkNet Internetservices