Bijlage 2

Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens 30 km zone
Geldend op 19-05-2011
Hoofdstuk II. Verkeersborden
Paragraaf 4. Voorschriften voor de afzonderlijke borden
4. 30 km/h en 30 km/h-zone, 60 km/h en 60 km/h-zone
Bord A1 (30 km/h binnen en buiten de bebouwde kom en 60 km/h buiten de bebouwde kom) mag op wegvakken slechts worden toegepast indien wordt voldaan aan de volgende eisen:
-
iedere weg in het betrokken gebied heeft voornamelijk een verblijfsfunctie;
-
om te voorkomen dat de verblijfsfunctie wordt aangetast door een relatief hoge intensiteit van het gemotoriseerde verkeer, is de weg met zijn omgeving waar nodig aangepast;
-
met het oog op snelheidsbeperking en attentieverhoging is extra aandacht besteed aan potentieel gevaarlijke punten, zoals:
a. plaatsen waar voetgangers, in het bijzonder schoolkinderen en bejaarden, plegen over te steken;
b. kruispunten met een hoofdroute voor fietsers en eventueel bromfietsers;
c. kruispunten waar de voorrang door middel van borden geregeld is;
-
de overgangen naar een andere maximumsnelheid zijn door de constructie duidelijk herkenbaar;
-
indien de overgang naar een hogere maximumsnelheid binnen 20 meter van een kruisende weg ligt, dan is de voorrang geregeld door middel van verkeerstekens of een in- en uitritconstructie, tenzij de kruisende weg geschikt is om in het betrokken gebied opgenomen te worden.

Hoofdstuk IV. Verkeerstekens op het wegdek
Paragraaf 2. Voorschriften voor de afzonderlijke tekens op het wegdek

9.De voetgangersoversteekplaats (zebra), zoals bedoeld in art. 49.2 van het RVV 1990
Toepassing
Een zebra wordt slechts toegepast:
-
op wegen binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 30 km/h of 50 km/h en;
-
op wegen buiten de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 30 km/h mits de naderingssnelheid van minimaal 85% van de motorvoertuigen lager is dan 50 km/h.
Uitvoering
1.Een zebra bestaat uit een dwars op de wegas aangebrachte markering met een breedte van ten minste 4 m, bestaande uit witte strepen met een breedte en een tussenliggende afstand van 0,4 tot 0,6 m.
2.Bij een zebra wordt, behalve bij verkeerslichten, altijd bord L2 geplaatst.
Copyright © 2018 Stichting Bewonersoverleg Naastenbest - Alle rechten voorbehouden
Ontwikkeld en gehost door YolkNet Internetservices